Article

Download article
Title: ZIKV-specific NS1 epitopes as serological markers of acute Zika virus infection
Author: Kam, Yiu-wing; Chong, Chia-yin; Freitas, Andre Ricardo Ribas; Milanez, Guilherme Paier; Proença-modena, Jose Luiz; Rénia, Laurent; Costa, Fabio T M; Ng, Lisa F P; Leite, Juliana Almeida; Amrun, Siti Naqiah; Lum, Fok-moon; Yee, Wearn-xin; Bakar, Farhana Abu; Eng, Kai Er; Lye, David C; Leo, Yee-sin
Year: 2019
Is part of: JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, v. 1, p. jiz092 -
DOI: https://doi.org/10.1093/infdis/jiz092

Citation: Kam, Yiu-wing; Chong, Chia-yin; Freitas, Andre Ricardo Ribas; Milanez, Guilherme Paier; Proença-modena, Jose Luiz; Rénia, Laurent; Costa, Fabio T M; Ng, Lisa F P; Leite, Juliana Almeida; Amrun, Siti Naqiah; Lum, Fok-moon; Yee, Wearn-xin; Bakar, Farhana Abu; Eng, Kai Er; Lye, David C; Leo, Yee-sin; ZIKV-specific NS1 epitopes as serological markers of acute Zika virus infection. JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, v.1, p. jiz092-, 2019

Financed by: